حوزه سلامت

منابع مالی محدود و عدم دسترسی به دانش روز دنیا، برخی از موانع ترقی نظام سلامت در ایران می باشد. شرکت رزین اعتماد بواسطه توانایی هایی که دارا می باشد، کمک های شایانی در جهت ترقی سلامت جامعه نموده است.


نمایندگی مدیکر

کلینیک های دیالیز

IVF


 

کامنت‌ها بسته هستند.