در راستای تحقق سیاستهای سرمایه گذاری گروه، رزین اعتماد نسبت به انجام مذاکرات مقدماتی لازم با پالایشگاه کرمانشاه و همچنین تهیه و تنظیم گزارشات کارشناسی و توجیه اقتصادی اولیه پروژه اقدام نموده، و سپس از طریق دفتر یونان و سرمایه تامین شده از طریق اروپا، نسبت به هماهنگی عقد تفاهم نامه بهسازی و نوسازی پالایشگاه کرمانشاه با شرکت Gresinimex S.A. اقدام نمود.

پس از عقد تفاهمنامه با پالایشگاه، شرکت Gresinimex S.A. تفاهمنامه انجام مطالعات مهندسی پالایشگاه را با شرکت Accede ایتالیا منعقد نمود. پس از اتمام مطالعات اولیه و تایید امکان بهسازی پالایشگاه، در حال حاضر مراحل تایید صلاحیت (Qualification) پیمانکاران EPC در حال انجام می باشد و بزودی با عقد قراردادهای مربوطه مراحل اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.


کارخانه سیگار

مسترکارت

پالایشگاه کرمانشاه

مشارکت در ساخت